Activități și proiecte

Activitatea privind pregătirea şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor capabili de performanțe înalte din fiecare centru de excelenţă este coordonată de inspectoratul şcolar.

Activitatea care se desfăşoară în şi de către centrul de excelenţă este apolitică şi nediscriminatorie şi respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior.

Centrul de excelenţă elaborează şi aplică strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, susţinerea, motivarea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte.

Centrul de excelenţă organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii educaţionale:

a) elaborarea strategiilor de identificare şi de selecţie a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte în vederea constituirii unor grupe de performanţă pe discipline, arii curriculare sau domenii ştiinţifice, artistice şi tehnice, inclusiv pentru elevii care învaţă în limbile minorităţilor naţionale;

b) iniţierea acţiunilor de identificare şi promovare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;

c) asigurarea, anual, a constituirii, funcţionării şi pregătirii grupelor de excelenţă;

d) elaborarea şi asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituţii din ţară şi străinătate, cu organizaţii neguvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor şi resurselor necesare educării diferenţiate a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;

e) dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică şi organizarea conferinţelor care au ca temă activităţile specifice centrului de excelenţă;

f) organizarea, anual, a taberelor naţionale de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, pe discipline;

g) poate organiza activitatea de pregătire a loturilor olimpice judeţene/al municipiului Bucureşti.

Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţă, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activităţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Evaluarea potenţialului copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se realizează de către o comisie numită la propunerea consiliului de administraţie al centrului de excelenţă, prin decizia inspectorului şcolar general, constituită după cum urmează:

a) inspectorul şcolar care coordonează disciplina/aria curriculară pentru care urmează a se constitui grupele de pregătire – preşedinte;

b) câte 2 profesori în specialitatea pentru care urmează a se constitui grupele de pregătire;

c) un profesor-psiholog.

Pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face în grupe de excelenţă, pe ani de studiu şi pe discipline.

Grupele de excelenţă se organizează anual pentru:

a) discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale;

b) activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare;

c) activităţi care vizează performanţe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a);

d) pregătirea echipajelor judeţene/ale municipiului Bucureşti pe discipline/domenii interdisciplinare/pluridisciplinare/transdisciplinare/arii curriculare.

În funcţie de specificul activităţii, se pot organiza grupe de excelenţă constituite din elevi din ani diferiţi de studiu.

Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se poate desfăşura şi în filiale ale centrului de excelenţă care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfăşura activităţi la una sau mai multe discipline.

Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se poate desfăşura şi on-line.

Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între teorie şi practică.

Programele de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte sunt publice.